Articles / Statut (hr)

Temeljem članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine, 74/14) skupština Hrvatskog udruženja za američke studije (HUAmS), na sjednici održanoj 19. lipnja 2015. u Zagrebu donijela je

STATUT HRVATSKOG UDRUŽENJA ZA AMERIČKE STUDIJE

Članak 1.

Ovim statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; izgledu pečata; o ciljevima i području(ima) djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora udruge, prestanku postojanja udruge; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge te o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge te drugim pitanjima od značaja za udrugu.

Članak 2.

Udruženje djeluje na području Republike Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 3. Puni naziv Udruženja glasi: Hrvatsko udruženje za američke studije. Skraćeni naziv udruženja glasi: HUAmS. Naziv Udruženja na engleskome jeziku glasi: Croatian Association for American Studies. Skraćeni naziv Udruženja na engleskom jeziku glasi: CAAS.

Članak 3.

Hrvatsko udruženje za američke studije je udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu. Hrvatsko udruženje za američke studije je neprofitna pravna osoba.

Članak 4.

Pečat Udruženja je okrugao, promjera četiri centimetra. Uz obod kruga sadrži naziv “Hrvatsko udruženje za američke studije” i engleski naziv “Croatian Association for American Studies” te oznaku sjedišta “Zagreb” u sredini. Pečatom se ovjeravaju opći i drugi akti Udruženja, te financijska i druga dokumentacija.

Članak 5.

Udruženje predstavlja predsjednik Udruženja, a zastupaju ga predsjednik, potpredsjednik i glavni tajnik neograničeno u okviru djelatnosti, te su ovlašteni potpisnici financijske i druge dokumentacije Udruženja. Upravni odbor može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruženja.

Članak 6.

U ostvarivanju svojih ciljeva i izvršavanju zadataka te u obavljanju svojih djelatnosti i poslova, Udruženje surađuje s drugim organizacijama, s udruženjima građana, poduzećima, državnim organima te s trećim osobama. U ostvarivanju svojih ciljeva i izvršenju zadataka Udruženje surađuje s odgovarajućim organizacijama u inozemstvu uključujući i udruživanje u odnosne nevladine međunarodne organizacije (ili u odnosna međunarodna udruženja). Odluku o udruživanju u saveze udruga, zajednice, mreže i u međunarodne udruge donosi Skupština.

Članak 7.

Rad Udruženja je javan. Javnost rada Udruženja osigurava se i ostvaruje sudjelovanjem članstva u radu njegovih organa te obavještavanjem o njegovu djelovanju u sredstvima javnog priopćavanja i komuniciranja u znanstvenim i stručnim časopisima. Udruženje može, a u skladu s propisima o javnom informiranju i izdavačkoj djelatnosti, prema potrebi izdavati znanstvene i stručne publikacije te sredstva javnog informiranja i komuniciranja, kao što su bilteni, plakati i druge tiskane publikacije te vlastite web stranice.

Članak 8.

CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA I DJELATNOSTI UDRUGE

Ciljevi Udruženja:

 • okupljanje sveučilišnih nastavnika i znanstvenika izvan sveučilišta radi znanstvenog i stručnog istraživanja i bavljenja američkom književnošću, kulturom i društvom, stručnog usavršavanja mladih amerikanista, predavača i profesora američke književnosti i kulture, kao i razvijanje svijesti o značaju američke književnosti, kulture i društva.
 • promicanje prijateljstva i poticanje kulturne, znanstvene i druge suradnje između SAD-a i Hrvatske.

Područje djelovanja Udruženja sukladno cilju je obrazovanje, znanost i istraživanje i međunarodna suradnja.

Djelatnosti Udruženja su:

 • razvijanje i provođenje američkih studija u Hrvatskoj;
 • upoznavanje hrvatske opće i stručne javnosti s američkom književnošću i kulturom;
 • upoznavanje američke (SAD) opće i stručne javnosti s hrvatskom kulturom;
 • poticanje znanstveno-istraživačkog rada kroz organizaciju seminara, konferencija, književnih večeri, promocija;
 • organiziranje izdavanja zbornika radova s održanih konferencija i seminara;
 • organiziranje edukacijskih i kulturnih projekata u vezi s ostvarivanjem svojih ciljeva;
 • suradnja sa sveučilištima, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inozemstvu koje se bave američkom književnošću i kulturom;
 • povezivanje s pojedincima, organizacijama i ustanovama koje bi mogle biti od pomoći Udruženju u njegovoj djelatnosti, a posebno s Europskim udruženjem za američke studije (European Association for American Studies-EAAS).

Gospodarske djelatnosti koje Udruženje obavlja su:

 • izdavačka djelatnost
 • organizacija stručnih skupova i pružanje znanstvenih i stručnih usluga

Članak 9.

Članom Udruženja može postati svaki pojedinac, državljanin Republike Hrvatske, koji se bavi proučavanjem američke književnosti, kulture i društva ili drugim aktivnostima kojima se ostvaruju ciljevi Udruženja, te zainteresirane pravne osobe. U članstvo Udruženja može biti primljen i strani državljanin.

Članak 10.

Članstvo u Udruženju je dobrovoljno. Odluku o primanju u članstvo donosi Upravni odbor temeljem prijedloga postojećeg člana, uz pristanak kandidata. Upravni odbor o primljenim članovima, kao i o odbijenim zahtjevima, izvještava Skupštinu. Skupština može odluku o neprihvaćanju u članstvo izmijeniti na prvom sljedećem redovnom zasjedanju. Odluka Skupštine je konačna. Članom Udruženja postaje se upisom u popis članova na temelju odluke Upravnog odbora odnosno Skupštine. Popis članova vodi se u elektroničkom obliku i sadrži podatke o osobnome imenu (nazivu), osobnom identifikacijskome broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja Udruženju, te datumu prestanka članstva u Udruženju. Za vođenje popisa članova odgovoran je glavni tajnik Udruženja.
Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Članak 11.

Član ima prava, obveze i odgovornosti:

 • sudjelovati u radu i ostvarivanju ciljeva Udruženja;
 • birati i biti biran u organe Udruženja;
 • biti pravovremeno i potpuno obaviješten o radu i aktivnostima Udruženja
 • birati svoje predstavnike u Europsko udruženje za američke studije (EAAS)
 • plaćati članarinu
 • ostvarivati druga prava predviđena općim aktima Udruženja

Članak 12.

Članstvo u Udruženju prestaje istupanjem; brisanjem iz evidencije članova; isključenjem ili smrću člana-fizičke osobe. Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu.
Član koji najmanje tri godine neopravdano ne sudjeluje u radu Udruženja ili se prestao baviti djelatnošću zbog koje je primljen u članstvo, može se brisati iz članstva odlukom Skupštine. Odluka Skupštine je konačna.

Članak 13.

Stegovne mjere prema članovima Udruženja su isključenje i opomena. Član može biti isključen iz Udruženja:

 • ako je njegova javna djelatnost u suprotnosti s ciljevima Udruženja predviđenima ovim Statutom;
 • ako je osuđen zbog kaznenog djela;
 • ako je svojim djelovanjem ili ponašanjem u Udruženju ili u vezi s njim postupajući suprotno načelima Udruženja izraženima u Statutu i drugim općim aktima Udruženja izazvao ozbiljniji poremećaj u radu Udruženja, naškodio ugledu Udruženja ili prouzročio Udruženju materijalnu štetu.

Opomena se izriče članu koji je svojim djelovanjem doveo do narušavanja ugleda Udruženja, poremećaja u radu ili je Udruženju prouzročio materijalnu štetu, ako posljedice tog djelovanja nisu takve da iziskuju isključenje i ako se može očekivati da član neće nastaviti s ponašanjem koje šteti Udruženju. Stegovni postupak provodi i stegovne mjere izriče Upravni odbor . Isključeni član ima pravo žalbe Skupštini Udruženja u roku od 8 dana od donošenja odluke. Odluka Skupštine o isključenju je konačna.

Članak 14.

NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Spor/sukob interesa u udruženju postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova udruge kojima članovi mogu slobodno raspolagati a koji utječe na rad udruženja u cjelini odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove.
Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova udruženja. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.
Odluka arbitražnog vijeća je konačna.

Članak 15.

Tijela Udruženja su Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor, predsjednik Udruženja, potpredsjednik Udruženja i glavni tajnik. Prema potrebi, radi što uspješnijeg ostvarivanja ciljeva i izvršavanja zadataka Udruženja mogu se, u skladu o ovim Statutom, osnivati i druga radna tijela.

Članak 16.

Mandat člana tijela Udruženja i pojedinih dužnosnika prestaje: istekom, opozivom, na vlastiti zahtjev. Član tijela Udruženja može biti opozvan ako ne obavlja svoje dužnosti savjesno ili na zadovoljavajući način. Razrješenje od dužnosti obavlja se na način sukladan onome na koji je obavljen izbor na dužnost, osim u slučaju isteka mandata.

Članak 17.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udruženjem i čine je svi poslovno sposobni članovi te po jedan predstavnik pravne osobe članice Udruge.. Skupština se saziva prema potrebi, a najmanje jednom godišnje. Skupštinu saziva Upravni odbor prema vlastitoj inicijativi. U odluci o sazivanju Skupštine Upravni odbor utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice. Upravni odbor je dužan sazvati sjednicu na zahtjev Nadzornoga odbora ili zahtjev jedne trećine članova Udruženja, najmanje 8 dana prije održavanja. Ako Upravni odbor ne sazove Skupštinu na odgovarajući zahtjev u roku od 30 dana, inicijatori mogu sami sazvati Skupštinu. Odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice.

Članak 18.

U slučaju isteka mandata tijelima Udruženja Skupštinu saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili najmanje jedna trećina članova Udruženja koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima Udruženja.

Članak 19.

Skupština:

 • donosi, mijenja i dopunjuje Statut Udruženja;
 • utvrđuje opće smjernice djelovanja Udruženja;
 • bira i razrješava članove Upravnog odbora i Nadzornog odbora;
 • usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu;
 • usvaja godišnje financijsko izvješće;
 • bira i razrješava predsjednika, potpredsjednika i glavnog tajnika;
 • raspravlja o izvješćima predsjednika, Upravnog i Nadzornog odbora;
 • odlučuje o udruživanju s drugim organizacijama;
 • donosi opće akte Udruženja;
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Udruženja;
 • obavlja i druge zadaće predviđene ovim Statutom ili općim aktima;
 • odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela udruge.

Članak 20.

Sjednici Skupštine predsjedava Predsjednik Udruge. U odsutnosti Predsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja predsjedava sjednicom. Na Skupštini se vodi zapisnik, kojeg potpisuje zapisničar, uz popis nazočnih članova.
Skupština može pravovaljano raditi i odlučivati ako joj prisustvuje natpolovična većina članova Skupštine. Ako u zakazano vrijeme nije nazočan potreban broj članova, početak rada odlaže se za pola sata, nakon čega Skupština može pravovaljano odlučivati većinom glasova prisutnih članova.

Članak 21.

Skupština donosi odluke većinom glasova prisutnih članova, ako Statutom nije određeno drukčije. Skupština donosi odluke javnim glasovanjem, ako Skupština ne odluči da se glasa tajno. Izbor članova Upravnoga odbora se uvijek obavlja tajnim glasovanjem, uz pristanak kandidata.

Članak 22.

Upravni odbor je upravljačko tijelo Udruženja i sastoji se od 5 članova, uključujući predsjednika, potpredsjednika i glavnoga tajnika Udruženja. Članove Upravnog odbora bira Skupština. Mandat im je 4 godine i može se ponoviti.

Članak 23.

Upravni odbor pravovaljano odlučuje ako je na sjednici prisutna natpolovična većina članova Upravnog odbora. Upravni odbor donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova. Upravni odbor može o pojedinim pitanjima u slučaju hitnosti odlučivati izvan sjednice, izjašnjavanjem članova e-mailom ili telefaxom. O takvom glasovanju predsjednik Udruženja sačinjava poseban zapisnik i podnosi ga na usvajanje na prvoj sljedećoj sjednici Upravnog odbora.

Članak 24.

Upravni odbor:

 • predlaže izmjene i dopune Statuta;
 • donosi prijedlog financijskog plana;
 • provodi odluke i zaključke Skupštine;
 • upravlja sredstvima i imovinom Udruženja te donosi odluke o raspolaganju imovinom Udruženja;
 • osniva odbore, komisije i druga privremena ili stalna tijela za rješavanje pitanja iz svoje nadležnosti;
 • odlučuje o primitku u članstvo;
 • podnosi Skupštini izvješće o svom radu;
 • obavještava članove o zbivanjima u Udruženju;
 • obavlja druge poslove i zadatke utvrđene zakonom, ovim Statutom, drugim općim aktima Udruženja i odlukama Skupštine.

Upravni odbor kolektivno je odgovoran Skupštini, a svaki član Upravnoga odbora osobno je odgovoran za svoj rad u Upravnome odboru.

Članak 25.

Predsjednika i potpredsjednika Udruženja bira Skupština tajnim glasanjem na mandat od 4 godine. Predsjednik Udruženja ujedno je i predsjednik Upravnog odbora, a potpredsjednik Udruženja ujedno je i potpredsjednik Upravnog odbora. Predsjednik Udruženja: – predstavlja i zastupa Udruženje i odgovara za zakonitost rada Udruženja; vodi poslove Udruženja sukladno odlukama skupštine; – saziva i vodi sjednice Upravnog odbora Udruženja; odgovoran je za podnošenje skupštini prijedloga godišnjega financijskog izvješća; dostavlja zapisnik s godišnje sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga; – obavlja i druge poslove prema zaključcima Upravnog odbora te ovlaštenjima propisanima Statutom, zakonom i općim aktima Udruženja.
Predsjednika Udruženja zamjenjuje potpredsjednik po odluci predsjednika ili Upravnog odbora u slučaju njegove odsutnosti ili zbog drugih razloga spriječenosti da obavlja svoje dužnosti. Iznimno, ako je i potpredsjednik spriječen obavljati dužnost, Upravni odbor može odrediti i drugog člana Upravnoga odbora da zamjenjuje predsjednika Udruženja.

Članak 26.

Nadzorni odbor ima funkciju nadgledanja provođenja svih aktivnosti Udruženja i njegovih tijela. Član Nadzornog odbora ne može biti član Upravnog odbora niti osoba koja po bilo kojoj osnovi zastupa Udruženje. Nadzorni odbor sastoji se od tri člana koje bira Skupština iz redova članova Udruženja na mandat od 4 godine, a po potrebi član može biti ponovno biran na istu funkciju. Nadzorni odbor bira predsjednika iz svojih redova. Za pomoć pri obavljanju zadataka iz svojeg djelokruga Nadzorni odbor može tražiti od Upravnoga odbora da angažira odgovarajuće stručnjake. Sjednice Nadzornog odbora saziva predsjednik Nadzornog odbora prema potrebi. Nadzorni odbor odluke donosi većinom glasova svojih članova.

Članak 27.

Nadzorni obor:

 • nadzire provođenje Statuta i općih akata Udruženja te zaključaka i odluka Skupštine i Upravnog odbora;
 • nadzire zakonitost financijskog i materijalnog poslovanja Udruženja;
 • predlaže mjere za uklanjanje uočenih nedostataka;
 • najmanje jednom godišnje podnosi Skupštini izvješće o svojem radu;
 • poduzima druge potrebne mjere iz svojega djelokruga.

Članak 28.

IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJE IMOVINOM

Imovinu Udruge čine:

 • novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima;
 • novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi, obavljanjem gospodarskih djelatnosti, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora;
 • nekretnine i pokretne stvari udruge;
 • druga imovinska prava.

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem djelatnosti određenih statutom udruge, u skladu sa zakonom.

Članak 29.

Za svoje obveze Udruženje odgovara svojom cjelokupnom imovinom sukladno zakonu. Iznos članarine utvrđuje Skupština Udruženja. Ako Udruženje u svom radu ostvari višak prihoda ili dobit, ona se može koristiti isključivo za rad Udruženja i obavljanje njegovih zadaća.

Članak 30.

Sredstvima i imovinom Udruženja za redovito poslovanje raspolažu predsjednik i glavni tajnik, odnosno druge osobe ovlaštene za to sukladno Statutu. Naredbodavci u financijskom poslovanju su predsjednik Udruženja i od njega opunomoćena osoba, potpredsjednik i glavni tajnik.
Udruženja ima kunski, a može imati i devizni račun te vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija. Sukladno propisima, svake se godine donosi godišnji obračun (završni račun) na način i u rokovima propisanima zakonom i drugim propisima.

Članak 31.

Administrativno-stručne, pomoćne i njima slične poslove Udruženja obavlja glavni tajnik Udruženja. Glavnog tajnika bira Skupština na mandat od 4 godine, koji se može ponoviti. Pri izvršavanju svojih zadaća glavni tajnik se dužan pridržavati odluka, uputa i naloga Upravnoga odbora i predsjednika Udruženja.

Članak 32.

Pojedine stručne poslove ili grupe poslova Udruženje može ugovorom povjeriti nekoj fizičkoj ili pravnoj osobi registriranoj za odgovarajuću djelatnost. Odluku o zaključenju takvih ugovora donosi Upravni odbor Udruženja. Pojedini stručni ili autorski poslovi mogu se povjeriti osobama koje imaju potrebna znanja i vještine ugovorom o djelu, autorskim ili drugim odgovarajućim ugovorom. Takve ugovore u ime Udruženja zaključuje predsjednik ili glavni tajnik.

Članak 33.

Statut Udruženja kao i njegove izmjene i dopune donosi Skupština dvotrećinskom većinom prisutnih članova Skupštine. Članovi Udruženja imaju pravo stavljati primjedbe i prijedloge na nacrt Statuta, te predlagati nove ili drugačije odredbe. Upravni odbor može Skupštini predložiti da prihvati ili ne prihvati pojedine primjedbe ili prijedloge, a može temeljem njih sačiniti i novi nacrt Statuta koji se podnosi Skupštini na usvajanje.

Članak 34.

Pravilnike i druge opće akte Udruženja, te njihove izmjene i dopune donosi Skupština, ukoliko ovim Statutom nije drukčije određeno.

Članak 35.

PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Udruženje prestaje s radom odlukom Skupštine ili u drugim slučajevima propisanim zakonom. Odluku o prestanku rada Udruženja Skupština donosi dvotrećinskom većinom prisutnih članova Skupštine.

Članak 36.

U slučaju prestanka rada Udruženja imovina se predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke Skupštine. Udruženje nema pravo imovinu Udruženja dijeliti svojim osnivačima, članovima Udruženja, osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

Članak 37.

Likvidatora Udruženja imenuje i opoziva Skupština na prijedlog Upravnog odbora.
Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

Zagreb, 19. lipnja 2015.

Predsjednik Hrvatskog udruženja za američke studije

Prof. dr. sc. Stipe Grgas